Μαθήματα

Φροντιστήριο ΕΠΑΛ - Θεσσαλονίκη - Άξονας

Παροχές

Κλειστά τμήματα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση

Παροχή δωρεάν ιδιαιτέρων μαθημάτων για την κάλυψη κενών

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος παρακολούθησης της πορείας του κάθε μαθητή

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Συμμετοχή στα Διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ

Ενημερώσεις Γονέων

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα StudyBot