Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θετικές Σπουδές

Σπουδές Υγείας

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Παροχές

Κλειστά τμήματα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος παρακολούθησης της πορείας του κάθε μαθητή

Παροχή δωρεάν ιδιαιτέρων μαθημάτων για την κάλυψη κενών

Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Συμμετοχή στα Διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ

Ενημερώσεις Γονέων

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα StudyBot

Προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού